รูปภาพเพิ่มเติม

small banner max

สิทธิพิเศษ: รับแอลกอฮอล์ 1 ชุด

วิธีการรับสิทธิ์

 • กดรับสิทธิ์ผ่าน Link ใน SMS แล้วกรอกข้อมูลต่างๆ บน LINE ให้ครบถ้วน

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้า FWD Pride เท่านั้น (เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ ตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดีที่เป็นผู้เอาประกันเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี
 • ของขวัญมีจำนวนจำกัด และจำกัด 1 สิทธิ์ / 1 คน / 1 ของรางวัล / กิจกรรม
 • ระยะเวลาในการรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ถึง 17 เมษายน 2563  หรือจนกว่ามีผู้มารับสิทธิ์ครบตามจำนวนที่กำหนด
 • ของรางวัลเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นของรางวัล อย่างอื่นได้ในทุกกรณี
 • ของรางวัลจะจัดส่งให้ภายใน 30 นับจากวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ตอนลงทะเบียน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า