รูปภาพเพิ่มเติม

small banner max

สิทธิประโยชน์ที่ SWENSEN’S

FWD ขอมอบสิทธิพิเศษเฉพาะคุณ กับคูปองไอศกรีมสเวนเซ่นส์ มูลค่า 100 บ. รวม 666 สิทธิ์ รับสิทธิ์คลิก https://fwdth.co/swensens ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค. 62 เงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด

วิธีการรับสิทธิ์

 • แสดงรหัสที่ได้รับจากทางระบบ LINE ณ ร้านค้า เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า FWD ผู้เอาประกันภัยที่ตรงตามเงื่อนไข และได้รับการคัดเลือกเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ และจำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน / กิจกรรม
 • กรุณาแจ้งและกดใช้ บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อหน้าพนักงาน
 • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้มีมูลค่า 100 บาท สามารถใช้แลกซื้อไอศกรีม และเครื่องดื่มที่สเวนเซ่นส์ได้ทุกสาขา
 • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถแลกหรือ ทอนเป็นเงินสดได้ หากซื้อสินค้าที่มีมูลค่ามากกว่า 100 บ. ต้องชำระส่วนต่าง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้บัตรกำนัลเงินสด แบบอิเล็กทรอนิกส์นี้
 • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเงื่อนไขที่ทำง บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า
 • บัตรกำนัลเงินสดแบบอิเล็กทรอนิกส์หมดอายุ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สิทธิพิเศษนี้สำหรับ  


all rewards

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอฟดับบลิวดี

เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่มอบความไว้วางใจให้เราดูแล
เราขอมอบสิทธิพิเศษตามกลุ่มลูกค้าที่มีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัย ดังนี้

FWD Prompt

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
น้อยกว่า 100,000 บาท

FWD Plus

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 100,000 – 499,999 บาท

FWD Pride

เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์
ตั้งแต่ 500,000 บาท

ข้อควรรู้และเงื่อนไขเกี่ยวกับประเภทสมาชิก FWD Privilege

 • เงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษ FWD Privilege เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • เบี้ยประกันภัยรวมทุกกรมธรรม์ (คำนวณแบบรายปี) คำนวณตามหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ประเภทสิทธิพิเศษของลูกค้าจะสิ้นสุดเมื่อลูกค้ายกเลิกบริการ หรือถูกยกเลิกบริการ
 • สิทธิพิเศษต่างๆจะสิ้นสุดตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกประเภทสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า